Czas na działanie. Czas na własną firmę!

Informujemy, że Firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski S.J. i Lubelski Ośrodek Samopomocy realizują projekt pod nazwą "Czas na działanie! Czas na własną firmę".

Projekt skierowany jest do kobiet po 30 roku życia zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej przez okres min. 12 miesięcy.

Projekt przewiduje jednorazową bezzwrotną dotację w wysokości 23 300 zł. i wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc w kwocie średnio 1700 zł.

Rekrutacja będzie trwać maksymalnie do końca kwietnia 2017 r.

Grupę docelową stanowi 90 kobiet, w wieku od 30 lat, w tym:

  • 72 K bezrobotnych
  • 18 K biernych zawodowo, poszukujących pracy
  • co najmniej 45 K powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka i młode matki
  • co najmniej 45 K zamieszkałych na terenach powiatów o wysokim udziale kobiet wśród bezrobotnych na wsi i w miastach (włodawski, krasnostawski, hrubieszowski, łukowski, lubelski, chełmski, zamoyski i parczewski)
  • co najmniej 25 K o niskich kwalifikacjach
  • co najmniej 5 K z niepełnosprawnościami
  • co najmniej 5 K odchodzących z rolnictwa i planujących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

Projekt zakłada realizację wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie udzielane będzie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu od 01-02-2017r. do 31-08-2018r.

Źródło: www.projektgamma.pl