Organy fundacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a"

TERESA DEDERKO, urodzona 1954, całkowicie niewidoma od wczesnego dzieciństwa - PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
Edukację rozpoczęła od przedszkola w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach, gdzie ukończyła szkołę podstawową i zawodową.
Naukę kontynuowała w warszawskim liceum, a następnie podjęła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra. Przez wiele lat pracowała w Bibliotece Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, zajmując kolejno stanowiska od bibliotekarza, kierownika Działu Zbiorów Brajlowskich, aż do dyrektora, którym była od 2004 do 2011 roku. W tym czasie wraz ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, zorganizowała kilka konferencji naukowych, promujących różne zagadnienia związane z czytelnictwem osób niewidomych.
Wspólnie z dr Małgorzatą Czerwińską opracowała książkę pt. „Niewidomi w świecie książek i bibliotek”.
Po rezygnacji ze stanowiska dyrektora Biblioteki Centralnej, pracowała w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych, na stanowisku Starszy Specjalista ds. rehabilitacji.
Jest certyfikowanym, aktywnym instruktorem pisma brajla, którego uczy zarówno młodzież jak i dorosłych, przekonując, jak praktyczne ma ono zastosowanie.
W 2016 r. otrzymała pierwszą nagrodę w europejskim konkursie na esej o brajlu: Onkyo World Braille Contest.
Społecznie pracowała w Polskim Związku Niewidomych będąc członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej i w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, w którym przez jedną kadencję pracowała w Zarządzie, a obecnie już drugą kadencję w Komisji Rewizyjnej.
Interesuje się szczególnie dostępnością różnych dziedzin kultury dla osób niewidomych i konsultuje dostosowanie instytucji Kultury.
Oprócz pracy zawodowej i społecznej, ważna jest dla niej rodzina. Wraz z mężem wychowała i wykształciła pięcioro dzieci.
Lubi sport i podróże. Kiedyś była zawodniczką w sekcji pływackiej „Startu”, teraz pływa dla relaksu.
Jak tylko pozwalają finanse, podróżuje po różnych krajach.
Od listopada 2016 r. jako Redaktor Naczelny, redaguje miesięcznik „Sześciopunkt” wydawany przez Fundację.

PATRYCJA ROKICKA, urodzona w 1981 roku – SEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI
Jest jedyną osobą widzącą w składzie władz Fundacji. Ukończyła Politologię na UMCS w Lublinie. Od dziecka związana ze środowiskiem osób niewidomych, Asystent Osoby Niewidomej, Dyrektor Biura Fundacji, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego miesięcznika dla niewidomych i słabowidzących "Sześciopunkt". Przez 12 lat pracowała jako korektor tekstów, specjalista ds. sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku oraz jako kierownik drukarni brajlowskiej.
Patrycja Rokicka dzięki swojej zawodowej i społecznej pracy dobrze poznała sytuację jak i specyficzne potrzeby rehabilitacyjne środowiska osób niewidomych.

 

DARIUSZ MIKUŁOWSKI urodzony w 1972 roku – PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI
Urodził się w Sokołowie Podlaskim. W latach 1981-1988 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Laskach k. Warszawy. W latach 1988-1992 kontynuował naukę w LIII Liceum Ogólnokształcącym im. św. Augustyna w Warszawie. Tam też uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1992-1997 studiował na kierunku matematyka, na wydziale chemiczno-matematycznym w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Tam też w roku 1997 uzyskał dyplom magistra matematyki. Od grudnia 1997 pracuje na uczelni „Akademia Podlaska w Siedlcach” (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) w pracowni tyflo-informatyki przeznaczonej do informatycznego kształcenia studentów z problemami wzrokowymi, która mieści się w Instytucie Informatyki tej uczelni. Ukończył dodatkowe kursy i studia podyplomowe związane z technologiami informatycznymi takie jak: podyplomowe Studium Informatyki w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, szkolenie dla nauczycieli programów typu Screenreader (Jaws) w Słowackim Związku Niewidomych w Bratysławie i inne. 17 czerwca 2005 r. obronił pracę doktorską pt. „Koncepcja i realizacja rozproszonych ontologii w systemie enTish” pod kierunkiem prof. Stanisława Ambroszkiewicza, w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych z zakresu informatyki.
Interesuje się technologiami webowymi, semantycznymi, posiada biegłą umiejętność w programowaniu w takich językach jak Java, C# HTML5/Javascript, Python. Jest autorem książki pt. ”XML w programowaniu Aplikacji Internetowych” i współautorem kilku innych. Od wielu lat bierze udział w realizacji różnych projektów informatycznych związanych jak też niezwiązanych ze wsparciem informatycznym osób niewidomych, m.in.:
- Projekt IT-SOA: „Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA”, realizowany w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie;
- Projekt Blind-eNt „Making objects visible for the blind people”, realizowany w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie;
- Projekt badawczo rozwojowy Ela-eNt: pt.: "Protokoły i prototyp platformy umożliwiające działanie elektronicznego rynku usług, z uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy";
- Projekt w ramach programu Bon Na Innowację realizowany w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. W ramach tego projektu wykonałem program Multimedialna Encyklopedia Geografii Europy dla niewidomych;
- Obecnie projekt o nazwie PlatMat realizowany w Instytucie Maszyn Matematycznych w ramach którego jest tworzony portal i platforma do zdalnego nauczania przedmiotów matematycznych dla uczniów niewidomych.
Poza zainteresowaniami związanymi z informatyką i technologiami komputerowymi zajmuje się takimi działaniami jak uprawianie turystyki rowerowej i pieszej, a także muzyką. Wraz z  rodziną i przyjaciółmi w wolnym czasie organizuje wyprawy piesze i rowerowe (na tandemach). Interesuje się szczególnie kulturą Łemkowską, Ukraińską oraz muzyką południowo-wschodniego pogranicza Polski. Od roku 1997 jest członkiem folkowego zespołu muzycznego "Kapela Drewutnia". Zespół ten, w czasie swojej działalności, osiągnął wiele sukcesów: występuje na terenie całego kraju i poza jego granicami (Ukraina, Łotwa, Szwecja...). Zespół jest również wydawcą własnych 6 albumów płytowych. W tym zespole śpiewa oraz gra na takich instrumentach jak bałałajka sopranowa, domra i gitara.
W 1999 r. ożenił się z Joanną Wiechetek, ma obecnie troje dzieci.
W ramach działań, jakie planuje w fundacji „Świat według Ludwika Braille’a” chciałby realizować projekty związane z upowszechnianiem i rozwijaniem różnych sposobów użytkowania pisma brajla przez niewidomych. Pismo to, jako środek ułatwiający komunikację i dostęp do wiedzy może być nadal atrakcyjne, mimo dostępnych obecnie nowoczesnych technologii, których pojawienie się może sprawiać mylne wrażenie, że alfabet brajla nie jest już potrzebny. Połączenie tradycyjnego pisma brajla z nowoczesnymi technologiami może być świetnym sposobem ułatwiającym edukację osobom niewidomym. Jest wiele dziedzin takich jak np. dostęp do muzyki czy dostęp do materiałów technicznych (matematyka, fizyka), które nadal nie są dostatecznie dobrze dostosowane dla niewidomych. W ramach działań w fundacji planuje realizowanie projektów informatycznych i społecznych wspierających ułatwienie niewidomym dostępu również do takich treści.

ANETA RYBIŃSKA, urodzona w 1976 roku - WICEPRZEWODNICZĄCA RADY FUNDACJI
Jest osobą niewidomą, pochodzi z Łasku z woj. łódzkiego. Z wykształcenia jest pedagogiem. Po studiach ukończyła czteroletnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii. Pracuje w dwóch przychodniach zdrowia w Łodzi, w Łasku otworzyła Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny.
Będzie uczestniczyć w pracach Fundacji na rzecz emancypacji osób funkcjonalnie niewidomych. Jest to dla niej ważne, gdyż będzie mogła dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym. Poprzez fakt, że jest osobą niewidomą wie, co dla środowiska osób niewidomych jest ważne.
Swoje doświadczenie, jako psychoterapeuta będzie mogła wykorzystać w celu aktywizacji zawodowej osób niewidomych. Będzie mogła udzielać wsparcia psychologicznego dla osób niewidomych, nowoociemniałych i ich rodzin. Istotne będzie w jej pracy: kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób niewidomych oraz ich rodzin, upowszechnianie znajomości pisma punktowego wśród młodzieży, dorosłych i nowo ociemniałych oraz informacji o walorach pisma punktowego w zastosowaniu do sprzętu informatycznego (monitory brajlowskie, notatniki itp.). W życiu osób niewidomych bardzo ważna jest aktywność fizyczna, dlatego będzie wspierać wszelkie działania fundacji związane z propagowaniem sportu i turystyki.

JAN DZWONKOWSKI, urodzony w 1962 roku - SEKRETARZ RADY FUNDACJI
Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, osoba niewidoma biegle posługująca się pismem Braille'a, posiadająca wykształcenie wyższe, humanistyczne, szczęśliwy mąż i ojciec. Od wielu lat współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych; opiniuje projekty służące poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niewidomych i słabowidzących; współpracuje z komórkami organizacyjnymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na rzecz uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest osobą pracowitą i godną zaufania.

 

HALINA KUROPATNICKA-SALAMON, urodzona w 1941 roku – CZŁONEK RADY FUNDACJI
Halina Kuropatnicka-Salamon jest mieszkanką Wrocławia. Ukończyła tu szkołę dla dzieci niewidomych, liceum pedagogiczne i studia uniwersyteckie na kierunku pedagogika ze specjalizacją polonistyczną. Tu też pracowała, jako nauczycielka dzieci niewidomych i niedowidzących w uprzednio wymienionej szkole. Oprócz pasji zawodowej miała drugą - pisarstwo, co z czasem pozwoliło jej stać się członkiem Związku Literatów Polskich. Pisze utwory poetyckie i małe formy prozatorskie. Swoje treści kieruje do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmując się językiem Esperanto, tworzy w tym języku i dokonuje tłumaczeń. Będąc obecnie na emeryturze, pracuje społecznie, z powodzeniem kontynuując swoją misję pedagogiczną.

JERZY OGONOWSKI, urodzony w 1943 roku – CZŁONEK RADY FUNDACJI
Tłumacz przysięgły i specjalistyczny języka francuskiego i rosyjskiego. Absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Warszawie – sekcja tłumaczy. Ukończył podyplomowe studia Religioznawczo-etyczne, następnie filozoficzne przy Uniwersytecie Wrocławskim (Instytut Historii, Filozofii i Socjologii). Członek Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS przez dwie kadencje. Prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS prowadzącego doskonalenie zawodowe tłumaczy.
Przez blisko 25 lat pracował w spółdzielczości, najpierw wielobranżowej zajmującej się, między innymi,  tłumaczeniami, przyjmującej różne nazwy i stanowiącej różne działy większych spółdzielń. W latach 80 założył Spółdzielnię Tłumaczy Naukowo-Technicznych, w której przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.
Za wkład w rozwój PT TEPIS i doskonalenie wiedzy tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Jest wpisany do rejestru tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej NOT oraz na listę tłumaczy języka francuskiego w Konsulacie Francuskim w Krakowie. Wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niewidomych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu – z okazji jubileuszu Ośrodka został uhonorowany medalem.
Do niedawna długoletni członek Polskiego Związku Niewidomych – pracował w Okręgu Dolnośląskim oraz w sekcji pracujących na otwartym rynku pracy, otrzymał wszystkie możliwe odznaczenia PZN. Wystąpił z PZN z powodu sprzeciwu wobec defraudacji społecznych pieniędzy i przyzwolenia na to władz centralnych i lokalnych PZN. Kierował staraniami o pozyskanie miejsca pod budowę nowego lokalu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (uwieńczony sukcesem). Wieloletni prezes Klubu Inteligencji Niewidomej RP we Wrocławiu. Założyciel i prezes przez dwie kadencje Stowarzyszenia Miłośników Kultury Rosyjskiej „Arbat” we Wrocławiu. Uczestnik spotkań z dziećmi i młodzieżą o tematyce zawodu tłumacza, psa przewodnika i sprzętu pomocniczego dla niewidomych, organizowanych przez różne jednostki, szkoły i osoby prywatne.
W latach 70-80 publikuje w czasopismach, zeszytach filozoficznych Uniwersytetu Wrocławskiego i periodykach oraz w czasopismach środowiskowych, poruszając problematykę osób niepełnosprawnych.
Na swoim koncie posiada również liczne odznaczenia turystyczne uzyskane poza PZN, w tym srebrną odznakę GOT – legitymację podpisaną przez polskiego himalaistę Kapłona, który bardzo niechętnie podpisywał odznaczenia. Co ciekawe to sam himalaista zwrócił się z takową propozycją, doceniając imponującą znajomość polskich górskich szlaków odznaczonego.
Zdecydowany zwolennik i propagator pisma Braille’a, którym biegle się posługuje. Jest przekonany, iż należy przeciwstawiać się zarzucaniu tego pisma na rzecz komputera. Często podkreśla, że pismo brajlowskie jest również potrzebne przy korzystaniu z komputera (linijka brajlowska, zapisy dotyczące obsługi itp.). Nie zmienia to jednak faktu, iż samodzielne czytanie książek i czasopism nie może być zastąpione czytaniem przy pomocy mowy syntetycznej czy szeroko pojętych audiobooków. Robienie własnych notatek, podpisów na produktach i innych przedmiotach jest znacznie wygodniejsze niż posługiwanie się na każdym kroku sprzętem mówiącym. Sprzęt mówiący stosowany bez ograniczeń pozbawia niewidomego intymności zwłaszcza w miejscach publicznych. Uważa, że szczególna rola brajla wiąże się z ortografią tak języka polskiego, jak i języków obcych.
Wg jego opinii wszystkim tym powinna i może zajmować się Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a”.

HENRYK MERCHEL, urodzony w 1962 roku – CZŁONEK RADY FUNDACJI
Szkołę i przedszkole ukończył w Laskach Warszawskich. Edukację kontynuował w studium Masażu w Radości pod Warszawą. Od 18-tego roku życia niewidomy. Od kilku lat wolontariusz w hospicjach domowych. Bierze udział w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych spotkaniach oraz rekolekcjach, dzieląc się z innymi świadectwem swego życia.
W fundacji chciałby zajmować się tym, co naprawdę umie i lubi, czyli propagowaniem możliwości osób niewidomych, wolontariatem oraz popularyzowaniem wiedzy na temat środowiska osób niewidomych.