Statut

STATUT FUNDACJI

Świat według Ludwika Braille’a”

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz emancypacji osób funkcjonalnie niewidomych „Świat według Ludwika Braille’a” z siedzibą w Lublinie, zwana dalej „Fundacją”, powołana została przez Ryszarda Dziewę zwanym dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Lublinie dnia 11.06.2014 r., Repertorium A Nr 4776/2014 przez Panią Antoninę Renatę Bednara - Notariusza w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Spokojnej 8a.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203, zmiana Dz. U z 1997 r. Nr 121, poz. 769; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest m. Lublin.

§ 3.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych, zasłużonych w realizacji zadań fundacji.

II. Cele działania Fundacji

§ 5.

I. Celem działania Fundacji jest:

 1. Działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych,
 2. Promowanie edukacji i działalność oświatowa prowadzona na rzecz niewidomych uczniów i osób dorosłych,
 3. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji i kompleksowej pomocy osobom niewidomym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodzin i osób zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z niewidomymi,
 4. Pomoc dzieciom i dorosłym w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niewidomych pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,
 6. Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki, kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki wśród niewidomych,
 7. Ochrona praw i działalność na rzecz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością,
 8. Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób niewidomych oraz ich rodzin,
 9. Reprezentowanie interesów środowiska niewidomych oraz ich rodzin,
 10. Upowszechnianie znajomości pisma punktowego wśród młodzieży i nowo ociemniałych dorosłych,
 11. Upowszechnianie i propagowanie wiedzy na temat znaczenia bezpośredniego kontaktu z drukiem dla umiejętności poprawnego pisania,
 12. Upowszechnianie wśród niewidomych posługujących się pismem punktowym zastosowania skrótów ortograficznych języka polskiego i języków obcych,
 13. Upowszechnianie wiedzy na temat muzycznej i matematycznej notacji brajlowskiej,
 14. Projektowanie rozwiązań umożliwiających jak najpełniejsze wykorzystywanie zalet pisma punktowego w nowoczesnych technikach zapisu i czytania stosowanych przez niewidomych,
 15. Dążenie do oznakowania pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej do swobodnego korzystania przez osoby niewidome.

§ 6.

I. Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek funkcjonujących
  w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nauki i poradni specjalistycznych,
 2. Inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla osób niewidomych i ich rodzin; inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych i środowiskowych grup wsparcia dla rodzin i grup samopomocy,
 3. Organizowanie szkoleń dla osób z niepełnosprawnością oraz osób pracujących
  z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych dziedzinach,
 4. Opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób niewidomych oraz ich rodzin,
 5. Organizację spotkań, zebrań, szkoleń, zjazdów, wyjazdów, prelekcji, konferencji, wykładów, dyskusji,
 6. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów i szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji, techniki i terapii dla osób z niepełnosprawnością oraz zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką pomoc osobom niewidomym,
 7. Prowadzenie poradnictwa skierowanego do osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, a także osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością,
 8. Działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji dotyczących problematyki osób niewidomych, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie poradników, a także gromadzenie wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów statutowych,
 9. Prowadzenie banku informacji o osobach niewidomych oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy osób z niepełnosprawnością,
 10. Wspieranie badań naukowych i prac projektowych dotyczących rehabilitacji osób z niepełnosprawnością,
 11. Inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji i edukacji,
 12. Promowanie metod terapii, edukacji, wychowania i rehabilitacji osób niewidomych w oparciu o własne doświadczenia,
 13. Udzielanie pomocy oraz prowadzenie poradnictwa dla osób niewidomych w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy dla osób niewidomych,
 14. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjalistycznych i ogólno-usprawniających oraz innych form sezonowego wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób niewidomych, poza miejscem ich stałego pobytu,
 15. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym
  i międzynarodowym dla osób niewidomych, ich rodzin i opiekunów, a także prowadzenie innych form usprawniania fizycznego osób niewidomych,
 16. Organizowanie wystaw, festynów, konkursów i innych imprez kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością lub z ich udziałem,
 17. Organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie oprogramowania skierowanych do osób z niepełnosprawnością, w tym niewidomych,
 18. Organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integracyjnych,
 19. Współdziałanie z organami władzy, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą we wszystkich formach dozwolonych prawem służące celom statutowym Fundacji,
 20. Współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb osób niewidomych oraz ich sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej,
 21. Wspieranie (m. in. informacyjnie i szkoleniowo) innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, a w szczególności niewidomych,
 22. Organizowanie działalności charytatywnej, akcji społecznych i zbiórek publicznych na rzecz osób niewidomych,
 23. Popieranie i wprowadzanie w życie idei integracji osób z niepełnosprawnością z resztą społeczeństwa,
 24. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie izolowaniu osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, ochrony praw i działalności na rzecz przestrzegania prawa osób z niepełnosprawnością, w tym niewidomych,
 25. Reprezentowanie interesów środowiska niewidomych oraz ich rodzin,
 26. Propagowanie działalności Fundacji,
 27. Wydawanie w brajlu książek i publikacji periodycznych i nieperiodycznych na zamówienia zbiorowe i indywidualne oraz przez pozyskiwanie środków
  na realizację tego celu,
 28. Organizowanie konkursów dobrego czytania brajlem dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 29. Organizowanie konferencji naukowych i spotkań z osobami, dla których umiejętność posługiwania się pismem punktowym w czytaniu i pisaniu stanowi podstawę osiągnięć   naukowych, zawodowych i społecznych,
 30. Organizowanie zbiorowych i indywidualnych kursów nauki pisma punktowego dla dzieci pobierających naukę w szkołach masowych oraz dorosłych nowo ociemniałych,
 31. Udzielanie pomocy finansowej osobom niewidomym w zakupie wszelkiego rodzaju urządzeń brajlowskich, m. in. maszyn, drukarek brajlowskich, monitorów brajlowskich,
 32. Wydawanie materiałów informacyjnych dotyczących życia, pracy i nauki osób niewidomych (ulotki, plakaty, foldery).

II.  Fundacja realizuje zadania wymienione w § 5 we współpracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami oraz osobami fizycznymi. Może też wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 7.

I. W zakresie sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

 1. Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
 1. prowadzenia niepublicznych placówek edukacyjnych i poradni specjalistycznych dla osób niewidomych,
 2. organizowania szkoleń dla osób z niepełnosprawnością oraz osób pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych dziedzinach,
 3. rehabilitacji osób niewidomych,
 4. nauki i edukacji, działalności oświatowej i wychowania osób niewidomych,
 5. upowszechniania wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy osobom niewidomym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodzin i osób zawodowo zajmujących się pracą z osobami z niepełnosprawnością,
 6. przygotowywania i kształcenia kompetentnych kadr pomagających osobom niewidomym,
 7. działalności eksperckiej i inicjowania badań naukowych w dziedzinie rehabilitacji osób niewidomych,
 8. organizowania i prowadzenia placówek terapeutycznych, w tym świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz świadczenie usług terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, świadczeń zdrowotnych (usług leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych) i innych form pomocy osobom niewidomym,
 9. opracowywania raportów o sytuacji społecznej osób niewidomych oraz ich rodzin,
 10. organizowania krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów i szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji, techniki i terapii dla osób z niepełnosprawnością zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką pomoc osobom niewidomym,
 11. działalności dokumentacyjnej i wydawniczej, a zwłaszcza gromadzenia, opracowywania, udostępniania i wydawania wszelkich publikacji dotyczących problemów osób niewidomych, w tym opracowywania i rozpowszechniania poradników dla rodzin dzieci niewidomych; a także gromadzenia wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów statutowych oraz prowadzenia banku informacji o osobach niewidomych oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy z niepełnosprawnością,
 12. organizowania turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjalistycznych i ogólno usprawniających oraz innych form sezonowego wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób niewidomych a także ich rodzin, poza miejscem ich stałego pobytu,
 13. organizowania wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie oprogramowania skierowanych do osób z niepełnosprawnością, w tym niewidomych.

2.   Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

 1. działalności charytatywnej na rzecz osób niewidomych oraz ich rodzin,
 2. prowadzenia banku informacji o osobach niewidomych oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy z niepełnosprawnością,
 3. organizowania krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów i szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji, techniki i terapii dla osób z niepełnosprawnością oraz zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką pomoc osobom niewidomym,
 4. organizowania szkoleń dla osób z niepełnosprawnością oraz osób pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych dziedzinach,
 5. promowania zdrowia, edukacji zdrowotnej, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych w dziedzinach związanych z widzeniem, zaburzeniami widzenia, poprawą widzenia i poprawą jakości życia osób niewidomych,
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niewidomych pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,
 7. promowania, wspierania rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki osób niewidomych,
 8. pomoc dzieciom niewidomym kształcącym się w masowych i integracyjnych placówkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
 9. promowania, wspierania rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki osób niewidomych,
 10. ochrony praw i działalności na rzecz przestrzegania prawa osób z niepełnosprawnością, w tym niewidomych,
 11. kształtowania świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowania wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niewidomych oraz ich rodzin, w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw prospołecznych wobec tej grupy osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,
 12. reprezentowania interesów środowiska niewidomych oraz ich rodzin,
 13. inicjowania, propagowania i prowadzenia różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla osób niewidomych i ich rodzin; inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia dla rodzin i grup samopomocy,
 14. opracowywania raportów o sytuacji społecznej osób niewidomych oraz ich rodzin,
 15. organizacji spotkań, zebrań, szkoleń, zjazdów, wyjazdów, prelekcji, konferencji, wykładów, dyskusji,
 16. prowadzenia poradnictwa skierowanego do osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, a także osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością,
 17. wspierania badań naukowych i prac projektowych dotyczących rehabilitacji osób z niepełnosprawnością,
 18. inicjowania i wprowadzania nowoczesnych metod rehabilitacji,
 19. promowania metod terapii, edukacji, wychowania i rehabilitacji osób niewidomych w oparciu o własne doświadczenia,
 20. udzielania pomocy oraz prowadzenia poradnictwa dla osób niewidomych w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy dla osób niewidomych,
 21. organizowania różnych form wypoczynku dla osób niewidomych a także ich rodzin, poza miejscem zamieszkania,
 22. organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym dla osób niewidomych, ich rodzin i opiekunów, a także prowadzenie innych form usprawniania fizycznego osób niewidomych,
 23. organizowania wystaw, festynów, konkursów i innych imprez kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością lub z ich udziałem,
 24. organizowania koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integracyjnych,
 25. współdziałania z organami władzy, organami administracji rządoweji samorządowej, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą we wszystkich formach dozwolonych prawem służące celom statutowym Fundacji,
 26. współpracy ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb osób niewidomych oraz ich sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej:
 27. wspierania (m. in. informacyjnego i szkoleniowego) innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, a w szczególności niewidomych,
 28. popierania i wprowadzania w życie idei integracji osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie,
 29. organizowania wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie oprogramowania skierowanych do osób z niepełnosprawnością, w tym niewidomych,
 30. rehabilitacji osób niewidomych,
 31. działalności dokumentacyjnej i wydawniczej, a zwłaszcza gromadzenia, opracowywania, udostępniania i wydawania wszelkich publikacji dotyczących problemów osób niewidomych, w tym opracowywania i rozpowszechniania poradników dla rodzin dzieci niewidomych, a także gromadzenia wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów statutowych oraz prowadzenia banku informacji o osobach niewidomych oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy z niepełnosprawnością,
 32. nauki i edukacji, działalności oświatowej i wychowania osób niewidomych,
 33. upowszechniania wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy osobom niewidomym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodzin i osób zawodowo zajmujących się pracą z osobami z niepełnosprawnością,
 34. przygotowywania, wspomagania i kształcenia kompetentnych kadr pomagających osobom niewidomym,
 35. wspomagania rozwoju psychofizycznego i społecznego osób niewidomych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania,
 36. pomoc dzieciom niewidomym kształcącym się w masowych i integracyjnych placówkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
 37. podejmowania działań mających na celu zapobieganie izolowaniu osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie,
 38. propagowania działalności Fundacji.

3.   Zarząd Fundacji może podejmować decyzje w przedmiocie prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej w formie uchwały.

4.   W celu realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników.

5.   W celu zapewnienia środków na działalność Fundacji może ona prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

I.  Majątek Fundacji stanowią:

 1. Fundusz założycielski w kwocie 700,00 zł,
 2. Środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9.

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10.

I.  Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków i zapisów,
 2. Subwencji i dotacji oraz z funduszy publicznych i niepublicznych,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. Dochodów z działalności gospodarczej.

§ 11.

 1. Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.
 2. Dochody pochodzące z dotacji z funduszy publicznych mogą być użyte wyłącznie na cele określone w umowie, na podstawie której została udzielona dotacja.

§ 12.

I.  Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków założycieli Fundacji, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich;
 3. Wykorzystywać majątku Fundacji w innych celach niż na działalność statutową Fundacji;
 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

IV. Organy Fundacji

§ 14.

I.  Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd Fundacji.

II.  Nie można łączyć funkcji w Radzie Fundacji i w Zarządzie Fundacji.

 Rada Fundacji

§ 15.

Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.

§ 16.

 1. Rada Fundacji powołana przez Fundatorów składa się z siedmiu osób
  - w późniejszych okresach Rada może działać w składzie 5-7 osób.
 2. W skład Rady wchodzą osoby o znacznym dorobku w działalności naukowej, zawodowej lub społecznej.
 3. Członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe;
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni;
  4. składają oświadczenia o niekaralności oraz o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje w razie:
  1. śmierci członka;

b)  rezygnacji z członkostwa w Radzie;

c)  niemożliwości uczestniczenia w pracach Rady Fundacji przez okres dwóch lat;

d)  wykluczenia przez Radę z powodu nierealizowania celów Fundacji, działania na jej szkodę lub naruszenia przepisów prawa - wykluczenie następuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Rady.

§ 17.

 1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona na trzyletnią kadencję przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
 2. W przypadku zmniejszenia stanu Rady z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 3 Rada na najbliższym posiedzeniu może dokooptować do swego składu jednego lub więcej członków, a w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu, dokooptowuje do swego składu jednego lub więcej członków tak, żeby Rada liczyła nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. W razie potrzeby Rada ponownie dokonuje ukonstytuowania się.
 3. Kooptacja i ukonstytuowanie Rady Fundacji odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 18.

I. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji i celów jej działania;
 2. Zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 3. Przyjmowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Fundacji;
 4. Na wniosek Zarządu Fundacji, podejmowanie decyzji w sprawie zbycia majątku nieruchomego;
 5. Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
 6. Na wniosek Zarządu Fundacji podejmowanie uchwał regulujących zagadnienia nieuregulowane niniejszym Statutem;
 7. Sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji i jej Zarządu;
 8. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, z tym że członków pierwszego Zarządu Fundacji powołują fundatorzy;
 9. Ustanawianie medali i odznak oraz wyróżnianie nimi osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla niewidomych.

§ 19.

 1. Rada Fundacji realizuje swoje zadania na posiedzeniach Rady, które odbywają się nie rzadziej niż raz w ciągu roku.
 2. W posiedzeniach Rady Fundacji biorą udział z urzędu członkowie Zarządu Fundacji.

§ 20.

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym wymagana jest obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - głos wiceprzewodniczącego.
 2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane również przy pomocy środków telełączności, z odpowiednim zachowaniem zasad określonych w ust. 1.
 3. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządza się protokoły.

Zarząd Fundacji

§ 21.

1. Rada Fundacji powołuje 2 członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu składają oświadczenie o niekaralności.
3. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Radę Fundacji, gdy:
a) zrezygnuje z pracy w Zarządzie;
b) nie realizuje celów Fundacji, działa na jej szkodę lub narusza przepisy prawa.
4. Odwołany członek Zarządu może wnieść do przewodniczącego Rady sprzeciw, który podlega rozpatrzeniu przez Radę Fundacji na najbliższym posiedzeniu
z udziałem członka wnoszącego sprzeciw.

§ 22.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza Zarządu Fundacji.

§ 23.

I. Do Zarządu należy realizacja zadań Fundacji i podejmowanie decyzji  we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
Zarząd w szczególności:
1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz;
2. Uchwala wieloletnie i roczne projekty programów działania Fundacji;
3. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
4. Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
5. Uchwala regulaminy działania Fundacji;
6. Tworzy i likwiduje biuro Fundacji stanowiące jej integralną część oraz komórki  i zakłady realizujące cele Fundacji;
7. Powołuje i odwołuje dyrektora biura oraz kierowników komórek i zakładów Fundacji;
8. Ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania w działalności Fundacji;
9. Powołuje i odwołuje pełnomocników oraz udziela pełnomocnictw;
10. Powołuje kolegium redakcyjne, komisje i inne zespoły do rozpatrywania zleconych spraw oraz nadaje im regulaminy organizacyjne;
11. Występuje z wnioskami do Rady Fundacji w sprawie: zbycia majątku nieruchomego, zmiany Statutu i celów działania Fundacji, połączenia Fundacji  z inną fundacją lub fundacjami oraz w sprawie likwidacji Fundacji.

§ 24.

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się co najmniej 6 razy w ciągu roku. Obrady Zarządu i podejmowanie uchwał mogą odbywać się również przy pomocy środków telełączności.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym uchwały
są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu Zarządu uczestniczyło dwóch jego członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 25.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jeden upoważniony członek Zarządu lub pełnomocnik powołany przez Zarząd.

§ 26.

Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani za pracę w Fundacji. Wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Rada Fundacji.

 

V. Zmiana Statutu i celów działania Fundacji, połączenie Fundacji z inną fundacją lub fundacjami, likwidacja Fundacji i rozporządzenie pozostałym majątkiem Fundacji.

§ 27.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i celów działania Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną fundacją lub fundacjami podejmuje Rada Fundacji kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów ogółu członków Rady.

§ 28.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
a) braku możliwości prowadzenia działalności na skutek czynników zewnętrznych;
b) braku możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność Fundacji;
c) wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, podejmuje Rada Fundacji kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów ogółu członków Rady.
3. Pozostały majątek po zlikwidowanej Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, Rada Fundacji przekazuje innej osobie prawnej, która prowadzi działalność obejmującą cele Fundacji określone w § 5.

VI. Postanowienia końcowe

§ 29.

Zagadnienia nie uregulowane niniejszym Statutem, na wniosek Zarządu Fundacji, reguluje Rada Fundacji.

§ 30.

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.