Dostępność pakietu biurowego LibreOffice

Spis treści:

W pakiecie LibreOffice dostępne są następujące ułatwienia dostępu:

 • Obsługa zewnętrznych urządzeń i aplikacji.
 • Dostęp do wszystkich funkcji za pomocą klawiatury. Skróty klawiaturowe zastępujące czynności wykonywane myszą można znaleźć w Pomocy pakietu LibreOffice.
 • Lepsza czytelność zawartości ekranu.
 • Powiększanie elementów interfejsu użytkownika, w tym menu, ikon i dokumentów.

Interfejs użytkownika można skalować za pośrednictwem ustawień systemu operacyjnegomenedżera okien. Domyślny rozmiar czcionki wynosi 12 p., co odpowiada skali 100%. Rozmiar czcionki okien dialogowych można także zmienić, wybierając polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice – Widok. Stopień powiększenia dokumentu można zmienić, wybierając polecenie Widok – Powiększenie lub dwukrotnie klikając współczynnik powiększenia na pasku stanu.

Nota. Obsługa ułatwień dostępu jest oparta na technologii Java firmy , za pośrednictwem której realizowana jest komunikacja z narzędziami ułatwień dostępu. Oznacza to, że pierwsze uruchamianie programu może trwać dłużej, ponieważ jednocześnie musi zostać załadowane środowisko uruchomieniowe języka Java.

Narzędzia ułatwień dostępu w pakiecie LibreOffice

LibreOffice wspiera kilka narzędzi technologii ułatwień dostępu, takich jak oprogramowanie powiększające ekran, czytające zawartość ekranu i klawiatury ekranowe.

Aktualna lista obsługiwanych narzędzi pomocniczych dostępna jest w Wiki pod adresem http://wiki.documentfoundation.org/Accessibility.

Obsługiwane urządzenia wejściowe

Pakiet LibreOffice zapewnia obsługę alternatywnych urządzeń wejściowych. Za pomocą takich narzędzi można korzystać z wszystkich funkcji pakietu LibreOffice:

 • oprogramowanie do powiększania ekranu umożliwia osobom niedowidzącym pracę w pakiecie LibreOffice - "Lupa" śledzi kursor i fokus,
 • za pomocą klawiatury ekranowej użytkownik ma dostęp do prawie wszystkich funkcji wprowadzania danych i poleceń za pomocą myszy,
 • funkcja odczytywania zawartości ekranu umożliwia osobom niewidzącym korzystanie z pakietu LibreOffice za pomocą czytników przekształcających tekst na mowę lub prezentujących zawartość w postaci alfabetu Braille'a.

 

Widok

Określa parametry widoku. Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice – Widok

Spis treści:

Skalowanie

Używa skalowanie w procentach dla rozmiarów czcionek w elementach interfejsu użytkownika, takich jak okna dialogowe czy podpisy ikon.

Nota.Skalowanie nie wprowadza zmian w rozmiarach czcionek dokumentu.

Rozmiar i styl ikon

Określa rozmiar wyświetlanych ikon paska narzędzi.

Użyj czcionki systemowej w interfejsie użytkownika

Określa czy czcionka systemowa będzie używana w menu i oknach dialogowych.

Wygładzanie czcionek ekranowych

Zaznacz, aby wyświetlać wygładzony tekst.
Wprowadź najmniejszy rozmiar czcionki, do którego ma zostać zastosowane wygładzanie.

Ikony w menu

Wyświetla ikony przy odpowiadających im pozycjach menu. Wybierz jedną z opcji: "Automatycznie", "Ukryj" i "Pokaż". Opcja "Automatycznie" powoduje wyświetlenie ikon zgodnie z ustawieniami i tematami systemu operacyjnego.

Podgląd wykazu czcionek

Wyświetla nazwy czcionek, które można wybrać, np. czcionki w polu Czcionka paska Formatowanie.

Historia czcionek

Wyświetla pięć ostatnich czcionek, które wykorzystałeś w aktualnym dokumencie. Znajdują się one na górze listyNazwa czcionki , na pasku Formatowanie.

Wyjście obrazu

Nota. Naciśnij Shift+Ctrl+R aby przywrócić odświeżanie widoku bieżącego dokumentu.

Użyj przyspieszenia sprzętowego

Poprawia jakość obrazu, korzystając z bezpośredniego dostępu do funkcji sprzętowych kart graficznych. Wparcie dla przyśpieszenia sprzętowego jest niedostępne we wszystkich systemach operacyjnych i wersjach LibreOffice.

Włącz antyaliasing

Jeżeli funkcja antyaliasingu elementów graficznych jest obsługiwana, można ją włączyć lub wyłączyć. Jeżeli jest ona włączona, większość wyświetlanych obiektów graficznych wygląda na gładsze i z mniejszą ilością artefaktów.

Zaznaczenie

Przezroczystość

Włączenie tej opcji powoduje, że zaznaczony tekst w programie Writer i zaznaczone komórki w programie Calc będą wyświetlane w przezroczystej postaci. Wyłączenie opcji natomiast skutkuje odwróceniem kolorów.

Poziom przezroczystości

Wybierz poziom przezroczystości dla przezroczystego tekstu. Domyślna wartość to 75%. Wartości można wybierać z przedziału od 10% do 90%.

Pozycjonowanie myszy

Określa jak kursor myszy będzie pozycjonowany w nowo otwartym oknie dialogowym.

Środkowy przycisk myszy

Określa funkcję pełnioną przez środkowy przycisk myszy:

 1. Automatyczne przewijanie - przeciąganie przy naciśniętym środkowym przycisku myszy powoduje przesunięcie widoku,
 2. Wklej schowek - naciśnięcie środkowego przycisku myszy powoduje wstawienie w miejscu bieżącego położenia kursora zawartości "schowka zaznaczenia".

 

Zawartość "Schowka zaznaczenia" dostępnego pod trzecim klawiszem myszy jest rożna od zawartości schowka dostępnego przez menu Edycja - Kopiuj/Wklej/Wstaw czy odpowiadającym im skrótom klawiszowym. Zawartość obu schowków w pewnych sytuacjach może być identyczna, nie mniej jednak zazwyczaj będzie różna.

  Schowek Schowek zaznaczenia
Kopiuj zawartość Edycja - Kopiuj Ctrl+C Kopiuje tekst, tabelę, obiekt
Wklej zawartość Edycja - Wklej Ctrl+V wkleja zawartość schowka w miejsce kursora Naciśnięcie środkowego przycisku myszy wkleja zawartość schowka zaznaczenia w miejscu kursora
Wklejanie do innego dokumentu Nie ma wpływu na zawartość schowka Zawartością schowka zaznaczenia jest ostatnio zaznaczony obszar (tekst, tabelka, obrazek, etc.) w dokumencie

Wygląd

Określa kolory interfejsu użytkownika LibreOffice. Bieżące ustawienia mogą być zapisane jako schemat kolorów i załadowane w późniejszym czasie.
Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice – Wygląd.

Spis treści:

Schemat kolorów

Zapisywanie i usuwanie schematów kolorów.

Schemat

Pozwala wybrać określony schemat kolorów.

Zapisz

Zapisuje, aktualne ustawienia kolorów jako nowy schemat kolorów, który możesz później wczytać. Nazwa zostanie automatycznie dodana do listy Schematów kolorów.

Nazwa schematu kolorów

Podaj nazwę schematu kolorów.

Usuń

Usuwa z listy schematów kolorów aktualnie wybrany schemat. Nie można usunąć domyślnego schematu.

Schemat

Ustaw kolory dla elementów interfejsu użytkownika.
Aby ustawić kolor dla wybranego elementu upewnij się, że pole wyboru znajdujące się przed jego nazwą jest zaznaczone. By ukryć element odznacz to pole.

Nota. Niektóre elementy interfejsu użytkownika nie mogą zostać ukryte.
Nota. W celu polepszenia widoczności kursora ustawienie przez użytkownika koloru tła aplikacji na wartość między 40% a 60% powoduje automatyczną jej zmianę na wartość 40%.

Ustawienie Automatycznie, zmienia kolor elementu na taki, który został zapisany w schemacie kolorów.

Ustawienia kolorów dla "Odwiedzonego łącza" i "Nieodwiedzonego łącza" obowiązują dla dokumentów utworzonych po zapisaniu ustawień kolorów.

Ułatwienia dostępu

Opcje, które pozwalają dostosować LibreOffice do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza niedowidzących lub o ograniczonych zdolnościach manualnych.

Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice – Ułatwienia dostępu.

Spis treści:

Pozostałe opcje

Ustawia opcje ułatwień dostępu.

Obsługa narzędzi ułatwień dostępu (wymagane ponowne uruchomienie programu)

Umożliwia korzystanie z narzędzi ułatwień dostępu, takich jak zewnętrzne czytniki ekranowe, urządzenia do obsługi alfabetu Braille'a lub urządzenia do rozpoznawania mowy. Aby możliwe było włączenie obsługi narzędzi ułatwień dostępu, w komputerze musi być zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java Runtime Environment.

Użyj kursora do zaznaczania tekstu w dokumentach tylko do odczytu

Powoduje wyświetlanie kursora w dokumentach tylko do odczytu.

Pozwól na animowaną grafikę

Wyświetla w LibreOffice animację, np. obrazki GIF.

Pozwól na animowany tekst

Zapewnia podgląd animowanego tekstu (np. migającego lub przewijanego) w LibreOffice.

Wskazówki znikają po

Ukrywa wskazówki Pomocy po określonej liczbie sekund. Jeśli nie określono liczby sekund, wskazówki Pomocy są wyświetlane do chwili naciśnięcia klawisza Esc lub poruszenia wskaźnikiem myszy.

Sekundach

Podaj ilość sekund wyświetlania wskazówek.

Opcje ustawień wysokiego kontrastu

Wysoki kontrast jest ustawieniem systemu operacyjnego. Jest to specjalny zestaw kolorów zwiększający czytelność. Można określić sposób obsługi przez LibreOffice systemowych ustawień wysokiego kontrastu.

Gdy wysoki kontrast zostanie włączony obramowania i cienie komórek będą w kolorze tekstu. Kolor tła komórki zostanie zignorowany.

Automatycznie rozpoznaj ustawienia wysokiego kontrastu w systemie operacyjnym

Przełącza pakiet LibreOffice do trybu wysokiego kontrastu, kiedy systemowy kolor tła jest bardzo ciemny.

Użyj automatycznego koloru czcionki ekranowej

Wyświetla czcionki w pakiecie LibreOffice z wykorzystaniem kolorów systemowych. Ta opcja dotyczy tylko wyświetlania na ekranie.

Użyj kolorów systemowych przy podglądzie strony

Stosuje systemowe ustawienia wysokiego kontrastu w podglądzie strony.

Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu w pakiecie LibreOffice)

Funkcjami pakietu LibreOffice można sterować bez użycia myszy - za pomocą klawiatury.

Na głównej stronie pomocy każdego modułu (na przykład na głównej stronie pomocy programu LibreOffice Writer lub LibreOffice Calc) dostępne jest łącze do informacji o skrótach klawiaturowych dostępnych dla tego modułu.

Ponadto pod hasłem "Ułatwienia dostępu" można znaleźć instrukcję objaśniającą krok po kroku sposób sterowania wybranym modułem bez użycia myszy.

Nota. Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.
Spis treści:

Obsługa interfejsu użytkownika pakietu LibreOffice bez użycia myszy

Uaktywnianie paska menu, paska narzędzi, okien i dokumentu

Kolejne naciśnięcia klawisza F6 powodują przechodzenie do następujących obiektów:

 • pasek menu,
 • każdy pasek narzędzi od góry do dołu i od lewej do prawej,
 • każde wolne okno od lewej do prawej,
 • dokument.

 

Aby przełączać się między obiektami w odwrotnym kierunku, naciskaj kombinację klawiszy Shift+F6.

Naciśnij klawisze Ctrl+F6, aby przejść do dokumentu.

Aby przejść do paska menu (lub z niego wyjść), naciśnij klawisz F10.

Klawisz Escape powoduje zamknięcie podmenu, paska narzędzi lub bieżącego wolnego okna.

Wywoływanie polecenia menu

Naciśnij klawisz Alt, F6 lub F10, aby wybrać pierwsze menu (menu Plik). Naciśnięcie klawisza strzałki w prawo powoduje wybranie kolejnego menu na prawo od bieżącej pozycji. Naciśnięcie klawisza strzałki w lewo powoduje wybranie poprzedniego menu.

Naciśnięcie strzałki w dół powoduje otwarcie wybranego menu. Kolejne naciśnięcia strzałek w dół lub w górę powodują przechodzenie do kolejnych poleceń menu. Naciśnięcie strzałki w prawo powoduje otwarcie podmenu (o ile takie jest dostępne).

Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wykonanie polecenia menu.

Wykonywanie polecenia przypisanego do ikony

Naciskaj klawisz F6 aż do wybrania pierwszej ikony na pasku narzędzi. Za pomocą strzałek w prawo i w lewo wybierz ikonę na poziomym pasku narzędzi. Za pomocą strzałek w dół lub w górę można także wybrać ikonę na pasku pionowym. Klawisz Home powoduje wybranie pierwszej ikony paska narzędzi, a klawisz End - ostatniej.

Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wywołanie zaznaczonej ikony. Jeżeli zaznaczona ikona standardowo wymaga wykonania kolejnej czynności za pomocą myszy, na przykład wstawienia prostokąta, wówczas naciśnięcie klawisza Enter nie wystarcza: w takim przypadku naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Enter.

 • Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter na ikonie tworzenia obiektu rysunkowego. Obiekt rysunkowy o domyślnym rozmiarze zostanie umieszczony po środku widoku.
 • Naciśnij klawisze Ctrl+Enter na narzędziu wyboru, aby zaznaczyć pierwszy obiekt rysunkowy w dokumencie. Jeżeli chcesz edytować zaznaczony obiekt rysunkowy, zmieniać jego rozmiar lub go przenosić, najpierw naciśnij klawisze Ctrl+F6, aby ustawić fokus na dokumencie.

Jeśli pasek narzędzi nie mieści się na ekranie, na jego prawym lub dolnym końcu jest widoczna specjalna ikona. Aby zobaczyć pozostałe ikony, należy wybrać pasek narzędzi i nacisnąć klawisz Page Up lub Page Down.

Wskazówki dotyczące pasków narzędzi

Naciśnięcie strzałki w dół lub w prawo otwiera wybrany pasek narzędzi. Ta czynność odpowiada kliknięciu myszą. Wewnątrz paska narzędzi można poruszać się za pomocą klawiszy strzałek w prawo lub w lewo. Klawisze Home i End powodują wybranie odpowiednio pierwszej i ostatniej ikony paska narzędzi.

Naciśnięcie klawisza Esc zamyka pasek narzędzi. Przeniesienie paska narzędzi bez użycia myszy nie jest możliwe.

Wybór pozycji z pola kombi

Wybierz pole kombi. Naciśnij klawisz Enter.

Za pomocą klawisza strzałki w dół lub w górę albo Page Down lub Page Up przewiń zawartość listy pola kombi w dół lub w górę. Naciśnięcie klawisza Home powoduje zaznaczenie pierwszej pozycji, a klawisza End - ostatniej.

Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wykonanie wybranej pozycji.

Wybieranie elementów tabel

W niektórych oknach, oknach dialogowych oraz w polu formantu tabeli dane można wybierać z tabel. Tak jest na przykład w prawej części widoku źródła danych. Do wybierania elementów tych tabel służą następujące klawisze:

 • Spacja: zaznacza wiersz lub anuluje zaznaczenie z wyjątkiem sytuacji, gdy bieżąca komórka znajduje się w trybie edycji,
 • Ctrl+Spacja: powoduje przełączenie między zaznaczeniem bieżącego wiersza i anulowaniem tego zaznaczenia,
 • Ctrl+Shift+Spacja: powoduje przełączenie między zaznaczeniem bieżącej kolumny i anulowaniem tego zaznaczenia,
 • Alt+strzałka w górę lub Alt+strzałka w dół: powoduje przeniesienie separatora podziału okna między tabelą i formularzem (na przykład w bibliograficznej bazie danych),
 • w formancie tabeli lub w widoku źródła danych klawisz Tab służy do przechodzenia do następnej kolumny. Aby przejść do kolejnego formantu, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Tab. Aby przejść do poprzedniego formantu, naciśnij kombinację klawiszy Shift+Ctrl+Tab.

 

Rozmiar i pozycja okien i okien dialogowych

 1. Najpierw naciśnij kombinację klawiszy Alt+spacja.
  Zostanie otwarte menu systemowe zawierające takie polecenia, jak Przenieś, Rozmiar i Zamknij.
 2. Wybierz polecenie (strzałka w dół, a następnie Enter).
 3. Za pomocą strzałek przenieś lub zmień rozmiar okna dialogowego lub okna.
 4. Zatwierdź zmianę, naciskając klawisz Enter. Naciśnięcie klawisza Esc anuluje wprowadzone zmiany.

Dokowanie i oddokowanie okien i pasków narzędzi

 1. Naciskaj klawisz F6 aż do zaznaczenia okna lub paska narzędzi.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+F10

Zaznaczanie obiektów

Aby zaznaczyć pierwszy obiekt w bieżącym dokumencie, naciśnij kombinację klawiszy Shift+F4. Gdy obiekt zostanie zaznaczony, naciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć następny lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do edycji tekstu.

Edycja obiektów

Wybrany obiekt OLE można uaktywnić klawiszem Enter.

Edycja pozycji i rozmiaru obiektów

 • Naciśnięcie klawisza strzałki powoduje przesunięcie zaznaczonego obiektu o jedną pozycję na siatce.

  Aby ustawić jednostki rozdzielczości siatki, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Writer – Siatka w sekcji Rozdzielczość. Wpisanie wartości większej od 1 w sekcji Podział powoduje, że przesunięcie wybranego obiektu o jedną pozycję na siatce wymaga naciśnięcia klawisza strzałki tyle razy, ile wynosi wprowadzona wartość.
 • Aby przemieszczać obiekt po jednym pikselu, użyj klawisza Alt i klawiszy strzałek.
 • Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Tab, aby przejść do trybu edycji uchwytu. Lewy górny uchwyt jest uchwytem aktywnym i zacznie migać. Użyj kombinacji klawiszy Ctrl+Tab, aby wybrać następny uchwyt. Aby wyjść z trybu edycji uchwytu, naciśnij klawisz Esc.
 • W trybie edycji uchwytów naciśnięcie klawisza strzałki powoduje przesunięcie uchwytu, a tym samym zmianę rozmiaru obiektu.

Edycja kotwic obiektów

Za pomocą klawiszy strzałek można przesuwać kotwice obiektów. Najpierw należy przejść do trybu edycji uchwytów i wybrać kotwicę. W zależności od typów kotwic można je przesuwać w różnych kierunkach.

 1. Wybierz obiekt.
 2. Za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Tab wywołaj tryb edycji uchwytu.
 3. Lewy górny uchwyt zacznie migać. Naciskaj kombinację klawiszy Ctrl+Tab do momentu, aż żaden z uchwytów nie będzie migać. Będzie to oznaczało, że aktywny jest punkt kotwiczenia obiektu. When in Writer: W dokumentach tekstowych można od razu aktywować punkt kotwiczenia, naciskając w tym celu kombinację klawiszy Shift+Ctrl+A.
 4. Przesuń kotwicę za pomocą klawiszy strzałek. Obiekt podąża za kotwicą odpowiednio do ustawień.

Kotwicę zaznaczonego obiektu można zmienić na przykład za pomocą menu kontekstowego obiektu.

 • Jeśli obiekt jest zakotwiczony Do akapitu, naciskanie klawiszy strzałek powoduje przenoszenie obiektu do następnego lub poprzedniego akapitu.
 • Jeśli obiekt jest zakotwiczony Do strony, naciskanie klawiszy Page Up lub Page Down powoduje przenoszenie obiektu do następnej lub poprzedniej strony.
 • Jeśli obiekt jest zakotwiczony Do znaku, naciskanie klawiszy strzałek powoduje przenoszenie obiektu wewnątrz bieżącego akapitu.
 • Jeśli obiekt jest zakotwiczony Jako znak, ikona zakotwiczenia nie jest dostępna. Obiektu nie można przenieść.
 • Jeśli obiekt jest zakotwiczony Do ramki, naciskanie klawiszy strzałek powoduje przenoszenie obiektu do kolejnej ramki w odpowiednim kierunku.

Sterowanie liniami podziału

Dokumenty programów LibreOffice Calc, LibreOffice Draw oraz LibreOffice Impress można podzielić w poziomie lub pionie na niezależne widoki. W każdym z nich może być widoczna inna część dokumentu. Linię podziału można przeciągnąć z paska przewijania do dokumentu za pomocą myszy.

 • Shift+Ctrl+F6: wyświetlenie linii podziału w pozycjach domyślnych i ustawienie fokusu na linii.
 • Klawisze strzałek: przesuwają bieżącą linię podziału o jeden duży krok w odpowiednim kierunku.
 • Shift + klawisze strzałek: przesuwają bieżącą linię podziału o jeden mały krok w odpowiednim kierunku.
 • Delete: usuwa bieżącą linię podziału
 • Shift + Delete: usuwa obie linie podziału
 • Enter: ustawia linie podziału na bieżących pozycjach
 • Escape: przywraca domyślną pozycję bieżącej linii podziału

Sterowanie widokiem źródła danych

 • F4: otwiera i zamyka widok źródła danych.
 • F6: przełącza między dokumentem a paskami narzędzi.
 • + (klawisz "plus"): rozwija zaznaczoną pozycję w eksploratorze źródła danych.
 • - (klawisz "minus"): zwija zaznaczoną pozycję w eksploratorze źródła danych.
 • Ctrl+Shift+E: przełączanie między eksploratorem źródła danych i tabelą.

Skróty klawiaturowe używane w oknie projektu kwerendy

 • F6: przełącza między paskiem obiektów, widokiem tabeli i obszarem wyboru.
 • Alt+strzałka w górę lub Alt+strzałka w dół: przesuwanie w górę lub w dół granicy między widokiem tabeli i obszarem zaznaczenia.

Klawisze w widoku tabeli (górna część projektu kwerendy) i w oknie relacji

 • Ctrl+strzałki: przesuwanie zaznaczonej tabeli w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
 • Ctrl+Shift+strzałka: zmienianie w widoku tabeli rozmiaru zaznaczonej tabeli.
 • Del: usuwa wybraną tabelę lub powiązanie z widoku tabeli.
 • Tab: przełącza między tabelami i powiązaniami w widoku tabeli.
 • Enter: przy zaznaczonym połączeniu naciśnięcie klawisza Enter otwiera okno dialogowe Właściwości połączenia.
 • Enter: przy zaznaczonej tabeli naciśnięcie klawisza Enter powoduje wprowadzenie pierwszego pola danych z pola listy do obszaru wyboru.

Klawisze w obszarze wyboru (dolna część projektu kwerendy)

 • Ctrl+strzałka w lewo lub strzałka w prawo: przemieszczanie kursora o jedną kolumnę w lewo lub w prawo.

Klawisze w oknie projektu tabeli

 • F6: przełącza między paskiem narzędzi, widokiem kolumny i obszarem właściwości.

Sterowanie edytorem mapy obrazkowej

 • Naciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć ikonę. Jeżeli zaznaczysz jedną z ikon między ikonami Prostokąt a Wielokąt odręczny, po czym naciśniesz kombinację klawiszy Ctrl+Enter, zostanie utworzony obiekt wybranego typu o domyślnym rozmiarze.
 • Naciśnięcie klawisza Enter przy wybranej ikonie Wybierz powoduje ustawienie fokusu w oknie obrazu edytora mapy obrazkowej. Naciśnięcie klawisza Escape powoduje ustawienie fokusu ponownie na ikonach i polach wprowadzania danych.
 • Zaznaczenie ikony Wybierz i naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter spowoduje zaznaczenie pierwszego obiektu w oknie obrazu.
 • Aby włączyć lub wyłączyć tryb edycji punktów wielokątów, należy wybrać ikonę Edycja punktów.
 • Aby wybrać następny punkt, w oknie obrazu należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Tab. Aby wybrać poprzedni punkt, naciśnij kombinację klawiszy Shift+Ctrl+Tab.
 • Aby usunąć zaznaczony obiekt, naciśnij klawisz Delete, gdy fokus znajduje się w oknie obrazu.

Sterowanie Pomocą

Aby wyświetlić rozszerzone wskazówki dla zaznaczonego polecenia, ikony lub formantu, należy nacisnąć kombinację klawiszy Shift+F1.

Nawigacja po głównych stronach pomocy

 • Na głównych stronach pomocy za pomocą klawisza Tab można przejść do następnego hiperłącza, a za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Tab - do poprzedniego.
 • Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wykonanie zaznaczonego hiperłącza.
 • Aby powrócić do poprzedniej strony pomocy, należy nacisnąć klawisz Backspace znajdujący się nad klawiszem Enter.

Sterowanie oknem dialogowy importu tekstu (import plików CSV)

Linijka

 • Strzałka w lewo lub w prawo: przejście o jedną pozycję w lewo lub w prawo
 • Ctrl+strzałka w lewo lub Ctrl+strzałka w prawo: przejście do poprzedniego lub następnego podziału
 • Ctrl+Shift+ strzałka w lewo lub Ctrl+Shift + strzałka w prawo: przejście o jeden podział w lewo lub w prawo
 • Home lub End: przejście do pierwszej lub ostatniej wolnej pozycji
 • Ctrl+Home lub Ctrl+End: przejście do pierwszego lub ostatniego podziału
 • Shift+Ctrl+Home lub Shift+Ctrl+End: przenosi podział na pierwszą lub ostatnią pozycję
 • Spacja: wstawia lub usuwa podział
 • Klawisz Insert: wstawia podział (istniejące podziały pozostają niezmienione)
 • Klawisz Delete: usuwa podział
 • Shift+Delete: usuwa wszystkie podziały
 • Strzałka w górę lub w dół: przewija tabelę w dół lub w górę o jeden wiersz
 • Page Up lub Page Down: przewija tabelę w dół lub w górę o jedną stronę
 • Klawisz Escape (podczas przeciągania myszą): anuluje przeciąganie, przenosi podział na poprzednią pozycję

Podgląd

 • Strzałka w lewo lub w prawo: wybiera kolumnę po lewej lub prawej stronie i anuluje dotychczasowe zaznaczenie
 • Ctrl+strzałka w lewo lub Ctrl+strzałka w prawo: przenosi fokus na kolumnę po lewej lub prawej stronie (nie zmieniając zaznaczonego obszaru)
 • Shift+strzałka w lewo lub Shift+strzałka w prawo: rozszerza lub zmniejsza zaznaczony obszar
 • Ctrl+Shift+strzałka w lewo lub Ctrl+Shift+strzałka w prawo: rozszerza lub zmniejsza zaznaczony obszar (nie zmieniając dotychczas wybranych obszarów)
 • Home lub End: wybiera pierwszą lub ostatnią kolumnę (klawisze Shift lub Ctrl działają tak, jak w przypadku klawiszy strzałek)
 • Shift+Spacja: wybiera zakres kolumn od ostatnio wybranej do bieżącej
 • Ctrl+Shift+Spacja: wybiera zakres kolumn od ostatnio wybranej do bieżącej (nie zmieniając dotychczas wybranych obszarów)
 • Ctrl+A: zaznacza wszystkie kolumny
 • Shift+F10: otwiera menu kontekstowe
 • Ctrl+1 ... Ctrl+7: ustawia typ kolumny 1-7 dla zaznaczonych kolumn
 • Strzałka w górę lub w dół: przewija tabelę w dół lub w górę o jeden wiersz
 • Page Up lub Page Down: przewija tabelę w dół lub w górę o jedną stronę
 • Ctrl+Home lub Ctrl+End: przejście do pierwszej lub ostatniej pozycji tabeli

Sterowanie oknem dialogowym Wstaw - Znak specjalny

 • Naciskanie klawisza Tab powoduje przechodzenie do kolejnych formantów okna dialogowego.
 • Naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt+strzałka w dół powoduje rozwinięcie pola kombi. Klawisz Enter służy do wybierania bieżącego wpisu w polu kombi.
 • Za pomocą klawiszy strzałek można poruszać się po głównym obszarze wyboru. Naciśnięcie spacji dodaje bieżący znak do listy znaków do wstawienia.

Ogólne skróty klawiaturowe w LibreOffice

Nota. Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.
Spis treści:

Używanie skrótów klawiaturowych

Znaczna część funkcji dostępnych w aplikacji może zostać wywołana za pomocą skrótów klawiaturowych. Na przykład skrót klawiaturowy Ctrl+O wyświetlony jest obok polecenia Otwórz w menu Plik. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do tej funkcji, korzystając ze skrótu klawiaturowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawisz O. Po wyświetleniu okna dialogowego zwolnij oba klawisze.

Podczas pracy z aplikacją praktycznie każdą operację możesz wykonać używając myszki lub klawiatury.

Wywoływanie poleceń menu za pomocą skrótów klawiaturowych

Niektóre z liter na pasku menu są podkreślone. Możesz bezpośrednio otworzyć dane menu poprzez naciśnięcie podkreślonej litery równocześnie z klawiszem ALT. Po otwarciu danego menu znowu widać, że pewne litery są podkreślone. Możesz wywołać takie polecenie poprzez naciśnięcie klawisza odpowiadającego podkreślonej literze.

Użycie skrótów klawiaturowych w oknach dialogowych

W każdym oknie dialogowym wyróżniony jest zawsze jeden element - zazwyczaj wyróżniony złamaną ramką. Element ten, który może być zarówno przyciskiem, polem wyboru, polem wejściowym na liście lub polem zaznaczenia, powinien być wyróżniony. Jeśli punktem centralnym jest przycisk, naciśnięcie klawisza Enter spowoduje jego uruchomienie, tak samo jak kliknięcie. Pole wyboru jest przełączane z użyciem klawisza spacji. Jeśli wyróżnionym elementem jest pole wyboru, użycie strzałek przełącza między poszczególnymi opcjami. Użycie klawisza Tab, powoduje przenoszenie wyróżnienia z jednego elementu lub obszaru, na następny. Efekt odwrotny uzyskamy naciskając klawisze Shift+Tab.

 

Naciśnięcie ESC zamyka okno dialogowe bez zapisania zmian. Jeśli przeniesiesz fokus na przycisk, będzie to widoczne dzięki kropkowanej ramce wokół jego nazwy oraz cieniowi pod tym przyciskiem. Jeśli zamkniesz okno dialogowe poprzez naciśnięcie klawisza Enter będzie to odpowiadało naciśnięciu właśnie tego, zaznaczonego, przycisku.

Skróty klawiaturowe podczas operacji myszką

Jeżeli korzystasz z techniki przeciągnij i upuść, zaznaczasz przy użyciu klawisza myszy lub klikasz obiekty i nazwy, możesz skorzystać z przycisków Shift, Ctrl, a od czasu do czasu także Alt, aby uzyskać dostęp do dodatkowej funkcjonalności. Zmodyfikowane funkcje, dostępne po naciśnięciu i przytrzymaniu tych klawiszy podczas operacji przeciągania i upuszczania, oznaczone są przez zmieniający się kursor myszy. Podczas zaznaczania plików lub innych obiektów klawisze modyfikujące mogą rozszerzyć zaznaczenie. Ich funkcje opisane są w odpowiednich miejscach. Dostępność tej opcji zależy od posiadanego programu X Window Manager.

Pola wprowadzania tekstu - informacje praktyczne

 1. Dostępne jest menu kontekstowe zawierające najczęściej wykorzystywane polecenia.
 2. Użyj klawiszy skrótu Ctrl+Shift+S, aby otworzyć okno dialogowe Znaki specjalne w celu wstawienia jednego lub więcej znaków specjalnych.
 3. Użyj kombinacji klawiszy Ctrl+A, aby zaznaczyć cały tekst. Użyj klawisza prawej lub lewej strzałki, aby usunąć zaznaczenie.
 4. Kliknij dwukrotnie słowo aby je zaznaczyć.
 5. Potrójne kliknięcie w polu wprowadzania tekstu zaznacza cały tekst. Potrójne kliknięcie tekstu w dokumencie tekstowym zaznacza bieżące zdanie.
 6. Użyj kombinacji klawiszy Ctrl+Del, aby usunąć wszystko od pozycji kursora do końca wyrazu.
 7. Korzystanie z klawiszy Ctrl i klawiszy strzałek w lewo i prawo umożliwia przeskakiwanie kursorem pomiędzy całymi wyrazami. Dodatkowo naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Shift spowoduje zaznaczanie wyrazu po wyrazie.
 8. Klawisz INSRT służy do przełączania się pomiędzy trybem wprowadzania tekstu i nadpisywania.
 9. Wewnątrz i na zewnątrz pól tekstowych można korzystać z funkcji przeciągania i upuszczania.
 10. Skrót klawiaturowy Ctrl+Z jest wykorzystywany do cofania zmian jedna po drugiej - tekst będzie miał wówczas postać taką, jaką miał przed zastosowaniem pierwszej zmiany.
 11. LibreOffice zawiera funkcję Autouzupełnianie, która aktywuje się w przypadku określonych tekstów i list rozwijanych. Wpisanie na przykład łańcucha ~/a w polu adresu URL sprawi, że funkcja Autouzupełniania spowoduje wyświetlenie pierwszego pliku lub pierwszego katalogu odnalezionego w katalogu użytkownika, który będzie się rozpoczynać od litery "a".
 12. Używając klawisza strzałki w dół, można przejść do innych plików i katalogów. Naciskając klawisz strzałki w prawo w polu URL można także wyświetlić istniejący podkatalog. Funkcję autouzupełniania można szybko włączyć, naciskając klawisz End po wprowadzeniu części adresu URL. Po znalezieniu żądanego programu, dokumentu lub katal

Przerywania działania makr

Aby zatrzymać uruchomione makro, należy nacisnąć Ctrl+Shift+Q.

Lista ogólnych skrótów klawiaturowych w LibreOffice

Skróty klawiszowe są wyświetlane po prawej stronie odpowiednich poleceń w różnych menu.

Skróty klawiszowe do kontroli okien dialogowych

 • Enter: aktywuje zaznaczony przycisk w oknie dialogowym
 • Esc: przerywa działanie lub zamyka okno dialogowe. W pomocy LibreOffice przechodzi jeden poziom wyżej.
 • Spacja: przełącza aktywne pole wyboru w oknie dialogowym.
 • Klawisze strzałek: zmienia aktywne pole formantu w obszarze opcji okna dialogowego.
 • Tab: przenosi fokus na następną sekcję lub element w oknie dialogowym.
 • Shift+Tab: przenosi fokus na poprzednią sekcję lub element w oknie dialogowym.
 • Alt+strzałka w dół: otwiera listę pola formantu wybranego w oknie dialogowym. Te skróty klawiaturowe dotyczą nie tylko pól kombi, ale także przycisków ikon uaktywniających menu podręczne. Aby zamknąć otwartą listę, naciśnij klawisz Escape.

Skróty klawiszowe do kontrolowania dokumentów i okien

 • Ctrl+O: twiera dokument.
 • Ctrl+S: zapisuje bieżący dokument.
 • Ctrl+N: tworzy nowy dokument.
 • Ctrl+Shift+N: otwiera okno Szablony i dokumenty.
 • Ctrl+P: otwiera okno drukowania dokumentu.
 • Ctrl+F: aktywuje pasek narzędzi Znajdź
 • Ctrl+H: twiera okno Znajdź i zamień.
 • Ctrl+Shift+F: szuka ostatnio poszukiwanej frazy.
 • Ctrl+Shift+J: przełącza między widokiem zwykłym i pełnoekranowym w programach Writer i Calc.
 • Ctrl+Shift+R: odświeża widok dokumentu.
 • Ctrl+Shift+I: włącza lub wyłącza kursor zaznaczenia w dokumentach tylko do odczytu lub w Pomocy.
 • F1: uruchamia Pomoc programu LibreOffice
  a w Pomocy LibreOffice: przeskakuje na stronę główną.
 • Shift+F1: pomoc kontekstowa.
 • Shift+F2: włącza rozszerzone wskazówki dla zaznaczonego polecenia, ikony lub formantu.
 • F6: przenosi fokus na następne podokno (na przykład dokument/widok źródła danych).
 • Shift+F6: przenosi fokus na poprzednie podokno.
 • F10: otwiera pierwsze menu (menu Plik).
 • Shift+F10: otwiera menu kontekstowe.
 • Ctrl+F4 lub Alt+F4: zamyka bieżący dokument (zamyka LibreOffice kiedy zamykany jest ostatni otwarty dokument).
 • Ctrl+Q: zamyka aplikację.

Skróty klawiszowe do edycji i formatowania dokumentów

 • Ctrl+Tab: jeśli kursor znajduje się na początku główki, wstawiany jest tabulator.
 • Enter (jeżeli jest zaznaczony obiekt OLE): aktywuje zaznaczony obiekt OLE.
 • Enter (jeżeli zaznaczony jest obiekt rysunkowy lub tekstowy): aktywuje tryb wprowadzania tekstu.
 • Ctrl+X: wycina zaznaczone elementy.
 • Ctrl+C: kopiuje zaznaczone elementy.
 • Ctrl+V: wkleja zawartość schowka.
 • Ctrl+Alt+Shift+V: wkleja niesformatowany tekst ze schowka. Tekst zostanie wklejony z zastosowaniem formatu, który jest wprowadzony w miejscu wklejania.
 • Ctrl+Shift+V: otwiera okno Wklej specjalnie.
 • Ctrl+A: zaznacza wszystko.
 • Ctrl+Z: ofa ostatnią operację.
 • Ctrl+Y: ponawia ostatnia operację.
 • Ctrl+Shift+Y: powtarza ostatnie polecenie.
 • Ctrl+I: dla zaznaczonego obszaru jest ustawiany atrybut kursywa. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, to słowo jest formatowane kursywą.
 • Ctrl+B: dla zaznaczonego obszaru jest ustawiany atrybut pogrubienie. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, to słowo jest formatowane przez pogrubienie.
 • Ctrl+U: la zaznaczonego obszaru jest ustawiany atrybut podkreślenie. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, to słowo jest formatowane przez podkreślenie.
 • Ctrl+M: suwa formatowanie z zaznaczonego tekstu lub obiektu (tak jak użycie Format - Formatowanie domyślne).

Skróty klawiaturowe w Galerii

 • Tab: przechodzi pomiędzy obszarami.
 • Shift+Tab: przechodzi pomiędzy obszarami (wstecz).

Skróty klawiaturowe w obszarze Nowy temat w Galerii

 • Strzałka w górę: przenosi zaznaczony obszar w górę.
 • Strzałka w dół: przenosi zaznaczony obszar w dół.
 • Ctrl+Enter: otwiera okno Właściwości.
 • Shift+F10: otwiera menu kontekstowe.
 • Ctrl+U: odświeża zaznaczony temat.
 • Ctrl+R: otwiera okno Wpisz tytuł.
 • Ctrl+D: Usuwa zaznaczony temat.
 • Insert: wstawia nowy temat.

Skróty klawiaturowe w obszarze podglądu Galerii

 • Home: przeskakuje do pierwszego elementu.
 • End: przeskakuje do ostatniego elementu.
 • Strzałka w lewo: zaznacza następny element galerii z lewej strony.
 • Strzałka w prawo: zaznacza następny element galerii z prawej strony.
 • Strzałka w górę: zaznacza następny element galerii powyżej.
 • Strzałka w dół: zaznacza następny element galerii poniżej.
 • Page Up: przewija o jeden ekran w górę.
 • Page Down: przewija o jeden ekran w dół.
 • Ctrl+Shift+Insert: wstawia zaznaczony element do bieżącego dokumentu jako łącze.
 • Ctrl+I: stawia kopię zaznaczonego elementu do bieżącego dokumentu.
 • Ctrl+T: otwiera okno Wpisz tytuł.
 • Ctrl+P: przełącza między widokami tematu i obiektu.
 • Spacja: przełącza między widokami tematu i obiektu.
 • Enter: przełącza między widokami tematu i obiektu.
 • Krok wstecz (tylko w widoku obiektu): ponownie włącza główny przegląd.

Zaznaczanie wierszy i kolumn w tabeli bazy danych (otwierane przy pomocy F4)

 • Spacja: włącza lub wyłącza tryb zaznaczania wierszy (o ile wiersz nie jest w trybie edycji).
 • Ctrl+Spacja: przełącza zaznaczenie wiersza
 • Shift+Spacja: zaznacza bieżącą kolumnę
 • Ctrl+Page Up: przesuwa wskaźnik do pierwszego wiersza
 • Ctrl+Page Down: przesuwa wskaźnik do ostatniego wiersza

Skróty dla obiektów rysunkowych

 • Za pomocą klawisza F6 zaznacz pasek narzędzi. Za pomocą klawiszy strzałki w dół i strzałki w prawo zaznacz ikonę żądanego paska narzędzi, po czym naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Enter: wstawia obiekt rysunkowy.
 • Zaznacz dokument za pomocą klawiszy Ctrl+F6, po czym naciśnij klawisz Tab: zaznacza obiekt rysunkowy.
 • Tab: zaznacza następny obiekt rysunkowy.
 • Shift+Tab: zaznacza poprzedni obiekt rysunkowy.
 • Ctrl+Home: zaznacza pierwszy obiekt rysunkowy.
 • Ctrl+End: zaznacza ostatni obiekt rysunkowy.
 • Esc: kończy zaznaczenie obiektów rysunkowych.
 • Esc (w trybie zaznaczania uchwytów): opuszcza tryb zaznaczania uchwytów i powraca do trybu zaznaczania obiektów.
 • Strzałka w górę/dół/lewo/prawo: przesuwa zaznaczony punkt (funkcja przyciągania do siatki jest tymczasowo wyłączona, punkty końcowe przyciągają się wzajemnie).
 • Alt+strzałka w górę/w dół/w lewo/w prawo: Przesuwa zaznaczony obiekt rysunkowy o jeden piksel (w trybie zaznaczania).
  Zmienia rozmiar obiektu rysunkowego (w trybie zaznaczania uchwytów).
  Obraca obiekt rysunkowy (w trybie obracania).
  Otwiera okno właściwości obiektu rysunkowego.
  Aktywuje tryb zaznaczania punktów dla wybranego obiektu rysunkowego.
 • Spacja: zaznacza punkt obiektu rysunkowego (w trybie zaznaczania punktów) / Anuluje zaznaczenie.
  Zaznaczony punkt miga co sekundę.
 • Shift+Spacja: zaznacza kolejny punkt w trybie zaznaczania punktów.
 • Ctrl+Tab: zaznacza następny punkt obiektu rysunkowego (tryb zaznaczania punktów).
  W trybie obracania można zaznaczyć również punkt centralny.
 • Ctrl+Shift+Tab: zaznacza poprzedni punkt obiektu rysunkowego (tryb zaznaczania punktów).
 • Ctrl+Enter: nowy obiekt rysunkowy posiada domyślny rozmiar i jest umieszczany na środku bieżącego widoku.
 • Ctrl+Enter na ikonie Zaznaczenie: aktywuje pierwszy obiekt rysunkowy w dokumencie.
 • Esc: opuść tryb zaznaczania punktów. Zaznaczony zostaje obiekt rysunkowy.
  Edycja punktów obiektu rysunkowego (w trybie edycji punktów).
 • Dowolny klawisz alfanumeryczny: jeśli wybrano obiekt rysunkowy, powoduje przejście do trybu edycji i umieszczenie kursora na końcu tekstu w obiekcie rysunkowym. Wstawiany jest znak drukowalny.
 • Klawisz Alt w czasie tworzenia lub skalowania obiektu graficznego: położenie środka obiektu jest stałe.
 • Naciśnięcie klawisza Shift podczas tworzenia lub skalowania obiektu graficznego: stosunek szerokości obiektu do jego długości jest stały.